สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ลงนามข้อตกลง (MOU) มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ลงนามข้อตกลง (MOU) มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 8 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่, มูลนิธิรักษ์ไทยภาคเหนือ, มูลนิธิศานติวัฒธรรม, สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจภูธรภาค 5 ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1