องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนทาเหนือวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนทาเหนือวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) โดยมี นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานแผน – ผลการพัฒนาและการจัดการตามแนวทาง 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ พร้อมทั้งรับทราบสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่