องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานครูท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานครูท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยยื่นคำร้องขอโอนฯ ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการขอโอนฯ ได้ที่ www.phraepao.go.th สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 532485 ต่อ 402 ในวันและเวลาราชการ