จัดชื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565