เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2566 หากประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากเว็บไซด์คุรุสภา http://www.ksp.or.th และรายละเอียดตาม https://drive.google.com/drive/folders/1QbpcwgohYdPaO9L0BqgF-omqtaasBafs