ไฟล์:ประชุมชี้แจงแนวทางการการจัดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่