ระบบแจ้งความประสงค์ขอสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ส่งคำร้องเข้าสู่ระบบ

1034 รายการ

ดำเนินการตามคำร้อง

0 รายการ

ดำเนินการสำเร็จ

1 รายการ