ระบบแจ้งความประสงค์ขอสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ทีมงานผู้พัฒนาระบบ
(UI/UX , Programing , Database Design)
ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ สายสุภา   โรงเรียนบ้านสันกำแพง