การกำหนดเงื่อนไขเเละคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อไปดำรงตำเเหน่งในสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา