ประกาศโรงเรียนบ้านป่างิ้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน