คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ