การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ การขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อโครงการเอนกประสงค์ ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอาคารสงเคราะห์