สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ลงพื้นที่ติดตาม ช่วยเหลือ ส่งต่อเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนปิน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ บ้านพักเด็กเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงใหม่

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และนางสิริพร ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม ช่วยเหลือ ส่งต่อเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนปิน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ บ้านพักเด็กเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงใหม่