คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน