มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประจำปีงบประมาณ 2564 และผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (มาตรการเพื่อการขับเคลื่อน)

f

f

4.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

4.2 มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดชื้อจัดจ้าง

f

f

f

4.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต

4.5 มาตรการ ตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ

4.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม

f

f

f

4.7 มาตรการป้องกันการรับสินบน

f

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562
ติดต่อเรา

🏫 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

📠 โทรสาร 053-112677
🌏 https://www.chiangmaiarea1.go.th
📧 ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 406 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
📞 ต่อ 101, 107-110, 444 : กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 311-314 : กลุ่มนโยบายและแผน
📞 ต่อ 201-202 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 319 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

📞 ต่อ 209, 211, 213, 218 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 103-105 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
📞 ต่อ 214-217 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 315 : หน่วยตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 310 : กลุ่มกฎหมายและคดี