แจ้งประชาสัมพันธ์ คุรุสภาพร้อมให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ “PBA” License ผ่านระบบ KSP e-Service

คุรุสภาพร้อมให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ “PBA” License ผ่านระบบ KSP e-Service 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นจะหมดอายุ ถูกสั่งเพิกถอน หรือถูกสั่งพักใช้ แล้วจึงดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ KSP e-Service เข้ามา เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับใหม่ สามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ภายใน 180 วันก่อนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะหมดอายุ

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/03/42958/

👉👉 ระบบ KSP Self-Service: https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/

👉👉 ระบบ KSP School: https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

👉👉 ระบบ KSPBundit: https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit/