แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน

ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562



ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

โทรสาร 053-112677
https://www.chiangmaiarea1.go.th
ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

ต่อ 284 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
ต่อ 101-102 : กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 701-703 : กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 201-203 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ต่อ 222 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต่อ 301-304 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 104-106 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 401-404 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 282 : หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 503 : กลุ่มกฎหมายและคดี