รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย