รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


กลุ่มอำนวยการ


หน่วยตรวจสอบภายใน


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา