1,625

จำนวนสถานศึกษา

สพม.

87

สพป.

1,538

ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 844 โรงเรียน
เชียงใหม่
275
ลำพูน
118
ลำปาง
226
แม่ฮ่องสอน
225
ขนาดกลาง 586 โรงเรียน
เชียงใหม่
367
ลำพูน
60
ลำปาง
76
แม่ฮ่องสอน
83
ขนาดใหญ่ 44 โรงเรียน
เชียงใหม่
31
ลำพูน
1
ลำปาง
6
แม่ฮ่องสอน
6
ขนาดใหญ่พิเศษ 16 โรงเรียน
เชียงใหม่
8
ลำพูน
4
ลำปาง
4
แม่ฮ่องสอน
0

296,488

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

สพม.

78,645

สพป.

217,843

ดูข้อมูล
ปฐมวัย

39,034 คน

ประถมศึกษา

149,699 คน

มัธยมศึกษาตอนต้น

68,184 คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

39,571 คน

23,134

ครูและบุคลากร

ผู้บริหาร

1,367

ครู

16,135

ลูกจ้าง

5,632

ดูข้อมูล
เชียงใหม่

11,953 คน

ผู้บริหาร
716
ครู
8,745
ลูกจ้าง
2,492
ลำพูน

2,758 คน

ผู้บริหาร
145
ครู
1,813
ลูกจ้าง
800
ลำปาง

4,820 คน

ผู้บริหาร
251
ครู
3,095
ลูกจ้าง
1,474
แม่ฮ่องสอน

3,603 คน

ผู้บริหาร
255
ครู
2,482
ลูกจ้าง
866