มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตo43

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประจำปีงบประมาณ 2564 และผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (มาตรการเพื่อการขับเคลื่อน)

f

f

4.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

4.2 มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดชื้อจัดจ้าง

f

f

f

4.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต

4.5 มาตรการ ตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ

4.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม

f

f

f

4.7 มาตรการป้องกันการรับสินบน

f

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562
ติดต่อเรา

🏫 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

📠 โทรสาร 053-112677
🌏 https://www.chiangmaiarea1.go.th
📧 ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 284 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
📞 ต่อ 101-102 : กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 701-703 : กลุ่มนโยบายและแผน
📞 ต่อ 201-203 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 222 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

📞 ต่อ 301-304 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 104-106 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
📞 ต่อ 401-404 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 282 : หน่วยตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 503 : กลุ่มกฎหมายและคดี