วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ นโยบาย

กลยุทธ์การพัฒนา

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน

ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2563


ประจำปีงบประมาณ 2562


ประจำปีงบประมาณ 2561


จดหมายข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน


ติดต่อเรา

🏫 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

📠 โทรสาร 053-112677
📍 https://www.chiangmaiarea1.go.th
📍 ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 284 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
📞 ต่อ 101-102 : กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 701-703 : กลุ่มนโยบายและแผน
📞 ต่อ 201-203 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 222 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

📞 ต่อ 301-304 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 104-106 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
📞 ต่อ 401-404 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 282 : หน่วยตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 503 : กลุ่มกฎหมายและคดี